TERENSKI, LABORATORIJSKI I REFERENTNI PRIRUČNIK ZA BRUCELOZU

Dr. Michael J. Gilsdorf
Dr. Michael J. Gilsdorf
,,Za uspeh bilo kog napora kontrole bolesti, iskorenjivanja ili nacionalnog programa važno je imati najbolje dostupne informacije kako bi se izbegle greške koje su drugi već napravili u prošlosti. Korišćenje informacija koje su pristrasne, nepotpune ili manjkave može dovesti do neuspeha.  
Ključ svakog plana kontrole bolesti treba da bude razvoj efikasnog sistema upravljanja bolestima kako bi se bolest sprečila i eliminisala. Za zemlje koje sprovode program kontrole ili iskorenjivanja bolesti, sistem nadzora i sistem identifikacije životinja su kritični. Podaci nadzora pružaju najbolje dostupne informacije o prevalenci i učestalosti bolesti. Ovi podaci se zatim mogu koristiti za utvrđivanje napretka ili nedostatka istih prema navedenim ciljevima. Ovaj priručnik i uputstva su pripremljeni sa tim ciljevima na umu. Namenjen je uzgajivačima stoke, veterinarima i/ili zdravstvenim organima.’’

Dr. Michael J. Gilsdorf- TERENSKI, LABORATORIJSKI I REFERENTNI PRIRUČNIK ZA BRUCELOZU 2020.